تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات 01  آبان ماه  1400
ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه) 
03  آبان ماه  1400
برگزاری کنفرانس 14  آبان ماه  1400