اطلاعیه 9-تمدید تاریخ برگزاری و ارسال مقاله (آبان 1400)
1400/07/22

دبیرخانه همایش به اطلاع می رساند:

با توجه به شرایط حال حاضر کرونا و همچنین تقاضای تعداد زیادی از نویسندگان و پژوهشگران و تصمیم کمیته سیاستگذاری ، تاریخ برگزاری کنفرانس تمدید شد.

آخرین مهلت ارسال مقالات : 01 آبان ماه  1400
ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه) : 03 آبان ماه  1400
برگزاری کنفرانس : 14 آبان ماه  1400